85
   Wednesday
   85 / 50
   Thursday
   85 / 52
   Friday
   65 / 48