58
   Wednesday
   72 / 53
   Thursday
   67 / 52
   Friday
   67 / 50