68
   Wednesday
   69 / 38
   Thursday
   62 / 48
   Friday
   29 / 23