45
   Wednesday
   75 / 30
   Thursday
   61 / 32
   Friday
   67 / 30